Barcelona introdueix modificacions a la convocatòria de subvencions i n'amplia el termini de sol·licitud

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha anunciat la modificació de la convocatòria de subvencions dels Fons Next Generation per a actuacions dels Programes 1, 3, 4 i 5 d'ajuda a la rehabilitació residencial, impulsats en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RD 903/2022 i RD 853/2021).

Entre els canvis introduïts, destaquem:

Ampliació del termini de presentació de sol·licituds d’inscripció: el termini passarà del 30 de juny de 2023 a finalitzar el 31 de desembre de 2023.

- En el cas del Programa 5 per a l'elaboració del Llibre de l'Edifici Existent: en la sol·licitud es podrà, inicialment, presentar una memòria que inclogui les dades generals de l'edifici objecte de l'encàrrec i la quantia de l'ajut sol·licitada i, posteriorment a la resolució d’atorgació, presentar la documentació completa.

- En el cas del Programa 3 per a actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici: es podrà presentar el permís d’obres, la sol·licitud o bé el compromís de la seva presentació als 3 mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l'ajut.

Per a més informació podeu consultar els següents enllaços:

Modificació de la convocatòria per als Programes 3, 4 i 5 (ref. BDNS 632786)

Ampliació de termini per als Programes 3, 4 i 5 (ref. BDNS 632786)

Modificació de la convocatòria per al Programa 1: edificis d'ús residencial en l'àmbit ERRP d’edificis en sòl públic (ref. BDNS 634272)

Modificació de la convocatòria per al Programa 1: edificis d'ús residencial en l'àmbit ERRP del Pla de barris (ref. BDNS 634273)

Ampliació de termini per al Programa 1: edificis d’ús residencial en l’àmbit ERRP del Pla de barris  (ref. BDNS 634273)


L'Agència de l'Habitatge obre la convocatòria per al programa d'actuacions a nivell de barri

En data del 2 de juny s’ha publicat al DOGC la Resolució TER/1995/2023 per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions finançades amb els Fons Next Generation per al Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de Barris (Programa 1).

Aquesta convocatòria, que compta amb una dotació pressupostària de 4.082.368 euros, afecta a 42 Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) dels 38 municipis d’àmbit no metropolità seleccionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Els edificis d'habitatges inclosos en aquests ERRP es poden consultar mitjançant les referències cadastrals que consten en aquest enllaç web.

Pel que fa a les bases reguladores, són les establertes pel Reial Decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE 6.10.2021), modificat pel Reial Decret 903/2022, de 25 d'octubre (BOE 26.10.2022), amb les especificacions i limitacions recollides a la Resolució TER/1995/2023.

Terminis i sol·licituds:
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 15 de juny de 2023 i finalitza el dia 29 de desembre de 2023, ambdós inclosos.

Per a les actuacions d'aquest programa 1, només es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per entitat sol·licitant respecte la mateixa adreça.

Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya.


Ajuts per a la rehabilitació energètica d’establiments turístics

En el marc dels fons europeus Next Generation i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern espanyol, la Generalitat de Catalunya convoca una línia d'ajuts per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques (ref. BDNS 666889).

L'objectiu d'aquestes subvencions és promoure projectes en edificis destinats a allotjament turístic que permetin adoptar mesures per reduir el consum d'energia, per introduir sistemes de gestió energètica i tecnologies més eficients, així com per fomentar l'ús d'energies renovables en les seves instal·lacions.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que estableix l'Ordre EMT/254/2022, publicada al DOCG el 28 de novembre de 2022.

Terminis
El termini per sol·licitar l'ajut finalitzarà un cop exhaurit el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2024.

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables estaran incloses en les següents tipologies:

1. Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmic.

2. Millora de l'eficiència energètica i d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària:
· Substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica
· Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica
· Substitució d'energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques
· Millora de l'eficiència energètica dels sistemes de generació no inclosos a les subtipologies anteriors
· Millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques

3. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de llum.

Requisitis dels edificis
L'edifici on es porti a terme el projecte ha d'estar destinat a l'activitat d'allotjament turístic, dins de les tipologies següents:

· Establiments hotelers: Hotels, hotels apartaments, hostals i pensions
· Càmpings
· Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals
· Apartaments turístics

Els projectes s'han de dur a terme en edificis construïts amb anterioritat a l’1 de gener de 2007. A més, l'edifici ha d'estar destinat completament a l’ús d’allotjament turístic en la seva totalitat, i l'ajut haurà de destinar-se a actuacions que s’executin exclusivament a l'espai dedicat a allotjament turístic.

Requisits dels projectes
Entre els requisits establerts a les bases reguladores, destaquen els següents:
· Les actuacions hauran d'aconseguir una reducció del consum d'energia primària no renovable del 30% respecte de la situació́ de partida.
· Les actuacions han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, una lletra mesurada a l'escala d'emissions de diòxid de carboni pel que fa a la qualificació energètica inicial de l'edifici.
· Almenys el 70% dels residus de construcció i demolició no perillosos generats a el lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge i valorització.

Consulteu la convocatòria publicada al DOCG el 21 de desembre de 2022.
Per sol·licitar l'ajut, podeu accedir al web de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona obre la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació dels fons Next Generation 3

Barcelona obre la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació dels fons Next Generation

Roda de premsa 1

El 28 de juny s’ha obert la convocatòria de subvencions dels fons Next Generation per a la ciutat de Barcelona, que gestiona el Consorci de l’Habitatge de Barcelona. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de juny de 2023, i la convocatòria preveu ajuts per a tres línies diferents d’actuacions: en habitatges, en edificis sencers i en l’àmbit del barri.

Els fons europeus Next Generation tenen com a objectiu principal millorar l’eficiència energètica del parc d’habitatges. Per això, es fixen percentatges diferents de subvenció en funció de l’estalvi energètic assolit amb la rehabilitació.

En el cas de les subvencions per a habitatges (Programa 4 del RD 853/2021), les obres de rehabilitació seran subvencionables fins a 3.000 euros i amb l’obra caldrà reduir el consum energia primària no renovable com a mínim en un 30% i reduir la  demanda energètica anual de calefacció i refrigeració del 7%. Es calcula que la mitjana d’estalvi en consum d’energia primària no renovable en els habitatges serà de 56,28 kWh/m2 l’any, que sobre la base que la superfície mitjana dels habitatges de 78m2, l’estalvi seria de 2.820 kWh/any. Això suposaria un estalvi de 620€/any.

En el cas de les subvencions per edificis (Programa 3 del RD 853/2021), la subvenció pot anar del 40% al 80% en funció de l’estalvi aconseguit –del 30% a més del 60%.

Per a la línia de barris (Programa 1 del RD 853/2021), l’Ajuntament de Barcelona està treballant perquè es pugui invertir en dues línies:

· Àmbit del Pla de Barris (PdB) on queden integrades les finques d’alta complexitat.
· 6 Entorns Residencials de Regeneració Urbana: La Pau, Canyelles, Trinitat Vella, Congrés-Indians, Can Peguera i Besòs-Maresme.

El paper dels col·legis professionals

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, juntament amb el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació i el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, han creat les OTR Oficines Tècniques de Rehabilitació per divulgar, impulsar i assessorar a les persones propietàries i a les comunitats de veïns dels programes de rehabilitació vinculats als fons europeus. L’objectiu és ajudar a les comunitats de propietaris en la gestió de les sol·licituds per tal que es puguin beneficiar de les subvencions el major nombre d’edificis possible.

Per a més informació i consultes, podeu adreçar-vos a l’OTR Oficina Tècnica de Rehabilitació del COAC.

Més de 71 milions d’euros d’inversió pública

Barcelona disposarà de 71 milions d’euros per subvencionar la rehabilitació energètica del parc d’habitatges de la ciutat amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i actuar en barris especialment vulnerables per l’envelliment dels edificis. Aquesta inversió prové de la suma dels ajuts dels Fons Next Generation (41 milions d’euros) i dels 29,5 milions que aportarà l’Ajuntament de Barcelona.

Es calcula que aquesta inversió podrà arribar a 215 milions d’euros sumant-hi les aportacions dels privats. Això suposarà un revulsiu en l’ocupació en aquest àmbit, ja que es preveu que la generació d’ocupació en el sector serà d’uns 12.000 llocs de treball. Amb aquesta inversió es vol arribar a rehabilitar uns 15.000 habitatges en els propers tres anys.

Ajuts amb perspectiva d’emergència climàtica

L’últim estudi de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) apunta que el 85% de les rehabilitacions d’edificis de Barcelona amb estratègies passives serien viables i subvencionables pels fons Next Generation. Aquestes intervencions permetrien reduir significativament les demandes energètiques, amb rebaixes dels consums d’energia primària no renovable d’entre el 13% i el 55%.

Segons les dades de l’informe de la Declaració d’Emergència Climàtica de l’Ajuntament de Barcelona, el parc d’habitatges de la ciutat és l’origen del 20,5% de les emissions de CO2, és a dir, els edificis generen més de 735.000 tones de CO2. Amb una intervenció per millorar l’eficiència energètica dels habitatges, es podria estalviar uns 10,4 kg de CO2/m2, que suposaria un estalvi total de 811 kg de CO2 per habitatge rehabilitat.

Eines de consulta i campanya de comunicació

Amb motiu d’aquest nou incentiu, l’Ajuntament de Barcelona inicia una campanya dirigida a la ciutadania per incidir en la necessitat de rehabilitar el parc d’habitatges de la ciutat, amb el lema ‘Estimada casa, ara et toca a tu’.

Alhora, es posarà a disposició de la ciutadania un simulador elaborat per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona en què es podrà consultar la situació d’eficiència energètica de l’edifici, i les possibilitats de subvenció i finançament públic de la possible nota. Aquesta eina estarà disponible properament.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de la convocatòria, publicat al BOPB de 27 de juny (programes 3, 4 i 5 del RD 853/2021).

next-gen 2

Publicada la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació del Consorci Metropolità 5

Publicada la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació del Consorci Metropolità

noticia_convocatoria_cmh_910x668 4

En data 29 d’abril s’ha publicat al BOPB l’Aprovació de la convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge per a la concessió d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons europeus Next Generation.

Aquesta convocatòria, que compta amb una dotació pressupostària de 29.084.599 euros, afecta els municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a excepció de Barcelona ciutat, per a la qual es publicarà la convocatòria en les properes setmanes. Pel que fa a les bases reguladores, són les establertes al Reial Decret 853/2021, tot i que les condicions particulars, quanties, documentació i especificacions són les que consten a cada programa d’aquesta convocatòria.

La convocatòria regula els següents programes:

A) Ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de BARRI (Programa 1 del RD)
B) Ajudes a actuacions de rehabilitació a nivell d’EDIFICI (Programa 3 del RD)
C) Ajudes a actuacions de millora de l’eficiència energètica en HABITATGES (Programa 4 del RD)
D) Ajudes a l’elaboració del LLIBRE DE L’EDIFICI existent per la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (Programa 5 del RD)
E) Impuls a la tasca de gestió d’obres de rehabilitació

El termini de presentació de sol·licituds per a tots els programes comença el 2 de maig de 2022 i finalitzarà el 30 de juny de 2026, inclòs.

La sol·licitud es presentarà mitjançant imprès normalitzat per mitjà telemàtic al web del Consorci, excepte en el cas del Programa C i les sol·licituds individuals per situació de vulnerabilitat econòmica, que es tramitaran a les Oficines Locals d’Habitatge (veure Annex 2).

Simulador energètic
Per tal de facilitar i fomentar l’aprofitament de les subvencions dels fons Next Generation, el Consorci Metropolità ha desenvolupat un simulador energètic. L’aplicatiu, adreçat als ciutadans i administradors de finques, permet veure de manera aproximada l’estalvi energètic que es podria assolir amb les actuacions de rehabilitació. Pots accedir-hi a través del web del CMH.

Convocatòria de la Generalitat de Catalunya
En el cas d’actuacions en municipis que no formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, caldrà sol·licitar els ajuts a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Consulta els detalls de la convocatòria i els terminis de sol·licitud d’ajuts aquí.


S'obre el termini per sol·licitar els ajuts Next Generation de l'Agència de l'Habitatge 7

S'obre el termini per sol·licitar els ajuts Next Generation de l'Agència de l'Habitatge

noticia_convocatoria_generalitat_910x668 6

La Generalitat de Catalunya ha modificat el termini d’obertura de la presentació de sol·licituds dels tres programes d’ajuda per a la rehabilitació residencial impulsats en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons europeus Next Generation (Resolució DSO/1147/2022).

Aquestes convocatòries afecten tot el territori català, a excepció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la ciutat de Barcelona, que tenen les seves pròpies convocatòries.

Els terminis d’obertura són els següents:

Per a les convocatòries d’aquest 2022, tots tres terminis finalitzaran el 31 de desembre (inclòs). Successivament es publicaran noves convocatòries fins a la finalització del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, prevista per al juny de 2026.

La Generalitat de Catalunya ha activat un portal de tràmits per gestionar les sol·licituds de subvenció, que s’hauran de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà d’un formulari en línia. L’espai compta també amb informació sobre cadascun dels programes. Recordem que, en el cas del Programa 3, serà indispensable fer part de la tramitació prèvia mitjançant l’Oficina Tècnica de Rehabilitació.

Jornada informativa i presentació de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació
El passat 6 d’abril es va presentar l’Oficina Tècnica de Rehabilitació del COAC, des de la qual assessorem tant els professionals de l’arquitectura com la ciutadania, i revisarem la documentació tècnica per a l’atorgament de les subvencions. En el marc de la presentació es van explicar també els detalls de les convocatòries. Pots recuperar-ne el vídeo aquí.


En marxa les Oficines Tècniques de Rehabilitació, punts d’informació i assessorament ciutadà per impulsar els Fons Europeus 9

En marxa les Oficines Tècniques de Rehabilitació, punts d’informació i assessorament ciutadà per impulsar els Fons Europeus

otr 8

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera; la degana del COAC, Assumpció Puig; el president executiu del Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, Celestí Ventura; i el gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Lorenzo Viñas, han presentat les noves Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR).

Es tracta de tres oficines independents que gestionaran les tres institucions gràcies al conveni que fa setmanes van signar amb la conselleria de Drets Socials. Els nous espais guiaran i assessoraran la ciutadania en la gestió i desenvolupament dels processos de rehabilitació que es derivin dels programes emmarcats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

En la seva intervenció, la consellera Cervera ha explicat que els Fons Europeus “són una oportunitat per a dinamitzar un sector clau de la nostra economia” i que els ajuts, dotats amb un pressupost de 480 milions d’euros, beneficiaran uns 60.000 habitatges a tot Catalunya. Cervera ha reclamat “apostar per la rehabilitació d’edificis i llars amb la mirada posada en l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic”.

En aquesta línia, la degana del COAC, Assumpció Puig, ha remarcat que “la resposta als nous reptes que la pandèmia ha posat de manifest ha de passar per rehabilitar, renovar i millorar els nostres edificis, barris i ciutats amb una mirada integral, posant el confort i la qualitat de vida de les persones en primer terme. Des de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació del COAC informarem tant a col·legiats com a ciutadania amb l’objectiu que el màxim nombre de persones puguin beneficiar-se dels Fons Europeus”.

Per la seva banda, el president executiu del Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, Celestí Ventura, ha destacat el fet que “les Oficines Tècniques de Rehabilitació són la contribució dels col·legis professionals per aprofitar una oportunitat única de millorar el parc d’habitatges de Catalunya i generar nous llocs de treball”.

Per últim, el gerent del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Lorenzo Viñas, ha concretat que l’OTRC “és el resultat de l’estreta col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que posa en valor el treball conjunt de l’administració pública amb el sector privat, en un projecte d’alt interès per a la ciutadania i el medi ambient al nostre país”.

Impulsar i guiar els processos de rehabilitació
Aquest mes d’abril ja s’han posat en funcionament les oficines, a través de les quals els col·legis professionals ofereixen informació sobre les subvencions, assessorament en la seva gestió i una xarxa de professionals per dur a terme els processos de rehabilitació. Cada oficina compta amb un equip al darrere que treballarà coordinadament amb l’administració pública per gestionar les subvencions.

Més drets, més oportunitats
La creació de les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR) forma part del programa ‘Més drets, més oportunitats’ que impulsa el Govern a través de la conselleria de Drets Socials i que determina les principals línies d’inversió derivades dels fons Next Generation. El programa contribuirà a accelerar la transformació social del país i a millorar la vida de les persones i es destinaran fins a 640M€ a actuacions en matèria d’habitatge.