Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici (Programa 3 del RD 853/2021)

El Programa 3 té per objecte fomentar i regular les actuacions en edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres o segones residències com si estan desocupats. Els ajuts s’emmarquen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons europeus Next Generation.

Requeriments:
Per tal de sol·licitar l’ajut, es necessitarà un projecte tècnic, un Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici en el seu estat actual, i un Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), entre d’altres.

El projecte com a mínim ha de resoldre dos punts: reducció d’un 30% o més en el consum d’energia primària no renovable, i reducció de la demanda energètica anual de calefacció i refrigeració entre un 25 i un 35% dependent de la zona climàtica.

Quantia:
La quantia de la subvenció és d’entre un 40 i un 80% segons el percentatge d’assoliment d’estalvi energètic, i pot arribar fins i tot al 100% en situacions de vulnerabilitat de la comunitat de propietaris. A més, els honoraris de la redacció del projecte i la direcció d’obra també són subvencionables.

Termini:
En el cas de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la presentació de sol·licituds s’inicia el 23 de maig de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.
En el cas del Consorci Metropolità de l’Habitatge, la presentació s’inicia el 2 de maig de 2022 i finalitzarà el 30 de juny de 2026.

Més informació:
Consulta les pàgines de la Generalitat de Catalunya i del Consorci Metropolità per conèixer els detalls del Programa 3. També hi trobaràs l’accés al tràmit corresponent.

Per a més informació, pots consultar el text de la Convocatòria dels Programes 3, 4 i 5, publicada al DOGC del 28 de març de 2022 (R. DSO/825/2022), i el Reial Decret 853/2021, publicat al BOE del 6 d’octubre de 2021.

Procés de tramitació:


Ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges (Programa 4 del RD 853/2021)

El Programa 4 s’adreça a les persones propietàries, llogateres o usufructuàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Requeriments:
Els habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars, han de constituir el domicili habitual i permanent de les persones propietàries, llogateres o usufructuàries, i hauran de disposar de Certificat d’Eficiència Energètica.

L’actuació com a mínim ha de resoldre un dels tres punts: reducció d’un 30% o més en el consum d’energia primària no renovable, reducció de la demanda energètica anual de calefacció i refrigeració d’un 7% i/o adequació als valors límits de transmitància tèrmic i permeabilitat a l’aire d’elements de l’envolupant tèrmica.

Quantia:
La quantia de la subvenció és d’un 40% amb un topall de 3.000€ . A més, es poden incloure dins del pressupost protegible els honoraris professionals, informes tècnics i certificats necessaris.

Termini:
En el cas de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la presentació de sol·licituds s’inicia el 7 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.
En el cas del Consorci Metropolità de l’Habitatge, la presentació s’inicia el 2 de maig de 2022 i finalitzarà el 30 de juny de 2026.

Més informació:
Consulta les pàgines de la Generalitat de Catalunya i del Consorci Metropolità per conèixer els detalls del Programa 4. També hi trobaràs l’accés al tràmit de sol·licitud corresponent.

Per a més informació, pots consultar el text de la Convocatòria dels Programes 3, 4 i 5, publicada al DOGC del 28 de març de 2022 (R. DSO/825/2022), i el Reial Decret 853/2021, publicat al BOE del 6 d’octubre de 2021.


Ajuts per a l'elaboració del Llibre de l’Edifici Existent i la redacció de projectes de rehabilitació (Programa 5 del RD 853/2021)

El Programa 5 té per objecte l’impuls i la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici Existent i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral amb la finalitat d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

El Llibre de l’Edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions d’ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.

Requeriments:
El projecte de rehabilitació haurà d’incloure un estudi de gestió de residus i pla de gestió de residus, on s’acrediti el reciclatge d’almenys el 70% del pes dels residus no perillosos de construcció i demolició, així com la justificació que el disseny de l’edifici i les tècniques de construcció proposades donen suport a la circularitat i que no són significativament perjudicials per al medi ambient.

Els edificis han de ser anteriors a l’any 2000, i que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.

Quantia:
La quantia dels ajuts és de fins a 3.500 € pel que fa al Llibre de l’Edifici i de fins a 30.000 € pel que fa als projectes de rehabilitació.

Termini:
En el cas de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la presentació de sol·licituds s’inicia el 20 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.
En el cas del Consorci Metropolità de l’Habitatge, la presentació s’inicia el 2 de maig de 2022 i finalitzarà el 30 de juny de 2026.

Més informació:
Consulta les pàgines de la Generalitat de Catalunya i del Consorci Metropolità per conèixer els detalls del Programa 5. També hi trobaràs l’accés al tràmit de sol·licitud corresponent.

Per a més informació, pots consultar el text de la Convocatòria dels Programes 3, 4 i 5, publicada al DOGC del 28 de març de 2022 (R. DSO/825/2022), i el Reial Decret 853/2021, publicat al BOE del 6 d’octubre de 2021.