El Programa 5 té per objecte l’impuls i la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici Existent i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral amb la finalitat d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

El Llibre de l’Edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions d’ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.

Requeriments:
El projecte de rehabilitació haurà d’incloure un estudi de gestió de residus i pla de gestió de residus, on s’acrediti el reciclatge d’almenys el 70% del pes dels residus no perillosos de construcció i demolició, així com la justificació que el disseny de l’edifici i les tècniques de construcció proposades donen suport a la circularitat i que no són significativament perjudicials per al medi ambient.

Els edificis han de ser anteriors a l’any 2000, i que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.

Quantia:
La quantia dels ajuts és de fins a 3.500 € pel que fa al Llibre de l’Edifici i de fins a 30.000 € pel que fa als projectes de rehabilitació.

Termini:
En el cas de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la presentació de sol·licituds s’inicia el 20 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.
En el cas del Consorci Metropolità de l’Habitatge, la presentació s’inicia el 2 de maig de 2022 i finalitzarà el 30 de juny de 2026.

Més informació:
Consulta les pàgines de la Generalitat de Catalunya i del Consorci Metropolità per conèixer els detalls del Programa 5. També hi trobaràs l’accés al tràmit de sol·licitud corresponent.

Per a més informació, pots consultar el text de la Convocatòria dels Programes 3, 4 i 5, publicada al DOGC del 28 de març de 2022 (R. DSO/825/2022), i el Reial Decret 853/2021, publicat al BOE del 6 d’octubre de 2021.