PREGUNTES FREQÜENTS · FAQs

GENERALS

SUBVENCIÓ I FINANÇAMENT 

 • Es poden acollir a les subencions aquelles actuacions de rehabilitació en edificis residencials, tant si són unifamiliars o  plurifamiliars, o habitatges dins d’edificis plurifamiliars sempre que les actuacions que es duguin a terme millorin l’eficiència energètica segons els requisits exigits. 

  És a dir, que no només són subvencionables les actuacions de millora energètica, sinó també qualsevol tipus d’actuació com pot ser d’accessibilitat (p.e. col·locar un ascensor), de manteniment i conservació, de seguretat d’utilització, de millores estructurals i funcionals, d’instal·lacions, de salut i de digitalització, etc., sempre que es compleixin els requisits energètics exigits. 

 • Sí, sempre i quan l’inici de les obres sigui posterior a l’1 de febrer de 2020.

 • Les actuacions que no es poden subvencionar són: 

  • Canvis d’ús de tot l’edifici o enderroc de tot l’edifici existent mantenint només la façana. 
  • Actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil. 
  • Programa EDIFICI
   Pel que fa als edificis plurifamiliars no hi ha cap impediment per demanar l’ajut si els habitatges es troben llogats (qualsevol tipus de lloguer: temporals, habituals o ús turístic)En edificis unifamiliars, en canvi, queden exclosos els habitatges que s’utilitzen per a l’obtenció de rendiments d’activitats econòmiques regulades per la normativa sectorial aplicable d’us turístic, segons l’article 3.l) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, pel dret a l’habitatge.  

  En aquest sentit, la sol·licitud de subvenció per a qualsevol edifici unifamiliar comporta la renúncia expressa d’efectuar activitats econòmiques per un període de deu anys des de la data de concessió de la subvenció i, en cas d’incompliment, serà procedent la seva revocació amb el reintegrament de la subvenció abonada més els interessos legals meritats. 

   

  • Programa HABITATGE
   És requisit indispensable que l’habitatge sigui residencia habitual i permanent, i es requerirà la presentació del volant d’empadronament. Per tant, hi haurà de residir o bé el propietari o un arrendatari amb contracte habitual. 

   

  • Programa LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT I PROJECTE
   No hi ha cap inconvenient per demanar l’ajut en el cas d’habitatges llogats. 
  • Programa EDIFICI
   Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis plurifamiliars o unifamiliars

    Agència de l’Habitatge de Catalunya_Programa 3FAQ - Preguntes Freqüents 1

    Consorci Metropolità de l’Habitatge_Programa BFAQ - Preguntes Freqüents 2

    Consorci de l’Habitatge de Barcelona_Programa 3

  FAQ - Preguntes Freqüents 3

  • Programa HABITATGE
   Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars. (Programa 4 AHC i CHB, Programa C CMH)

  FAQ - Preguntes Freqüents 4

  • Programa LLIBRE EDIFICI EXISTENT i PROJECTE
   Ajuts a l’elaboració del llibre existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. (plurifamiliars o unifamiliars) (Programa 5 AHC i CHB, Programa D CMH). Increment de l’ajut ITE només aplicable a la convocatòria del CMH

  FAQ - Preguntes Freqüents 5

 • Seran subvencionables els costos de gestió inherents al desenvolupament de les actuacions i les despeses associades (despeses generals i benefici industrial), els honoraris dels professionals intervinents en la gestió i desenvolupament de les actuacions, el cost de la redacció de projectes, informe tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin degudament justificats i amb el límit que correspongui per la quantia dels ajuts.  

  No es consideraran costos subvencionables els corresponents a les llicències d’obra, taxes, impostos o tributs. 

  L’IVA podrà ser considerat elegible quan no pugui ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.  

 • Els beneficiaris són els propietaris dels habitatges en totes les seves formes jurídiques (propietaris d’immobles, persones físiques o jurídiques, usufructuaris, comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris, societats cooperatives, administracions públiques, entitats de dret públic, empreses públiques i societats mercantils participades). 

   

  Excepcionalment també podran ser beneficiaris els arrendataris, sota condició de fer-se càrrec del cost de les obres i haver arribat a un acord amb el propietari. 

 • Sí. Dins el programa EDIFICIS poden sol·licitar una subvenció individual -addicional a la sol·licitada per la junta de propietaris- que pot arribar al 100% quan s’identifiquin situacions de vulnerabilitat econòmica en algun dels propietaris o usufructuaris dels habitatges inclosos als edificis objecte de rehabilitació.  

  Aquesta condició s’haurà de sol·licitar junt amb la documentació acreditativa del nivell de vulnerabilitat segons el límit màxim d’ingressos segons estableix la convocatòria corresponent. 

 • Aquests ajuts es cobren al final de les actuacions. Si bé, s’ha arribat a un acord amb les entitats financeres per tal que aquestes financin el 100% de l’obra i les actuacions previ a començar-les per tal que els propietaris no hagi de fer cap avançament de diners.

  Podeu revisar les condicions d’aquests préstecs a l’apartat Finançament

 • Sí. S’ha fet un conveni específic en el mar dels fons “Next Generation” per a facilitar l’accés al crèdit a les comunitats de propietaris o als mateixos propietaris per a rehabilitació. Pot consultar les entitats financeres que s’ha adscrit en aquest conveni i les condicions dels préstecs que ofereixen en aquest apartat.

 • En el marc dels fons “Next Generation” s’han decretat uns beneficis fiscals per aquells que sol·licitin aquests ajuts de rehabilitació:
  – IVA reduït del 10%
  – l’import de les ajudes rebudes queden exemptes de tributar en l’IRPF.
  – Desgravacions fiscals en els propers exercicis de la renta del cost assumit pel propietari:

  1. Ajuts programa EDIFICI: 60% de deducció
  2. Ajuts programa HABITATGE: 20% de deducció per reducció de demanda de calefacció i refrigeració, o 40% de deducció per millora del consum d’energia primària no renovable.

  En la següent imatge es mostra un exemple elaborat per el CSCAE (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España) explicant l’estalvi econòmic assolit amb les ajudes i deduccions. Aquest cas fa referència a un propietari d’una Comunitat de Propietaris la qual vol realitzar una obra global de rehabilitació de l’edifici:

  FAQ - Preguntes Freqüents 6

   

TRAMITACIÓ 

ITE i CEE  INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI I CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 • Si l’edifici ha sofert canvis substancials (canvi de núm. d’entitats, ampliacions, canvis d’ús…) o s’han reparat les deficiències detectades, aleshores s’hauria de tornar a fer. És el document de partida i on es reflecteix l’estat inicial de l’edifici.  

TIPUS D’ACTUACIONS 

 • Sí. El canvi de finestres d’un habitatge es pot incloure al programa EDIFICI o HABITATGE, sempre que es doni compliment als requisits energètics exigits en cada programa. Si es decideix subvencionar-lo amb el programa EDIFICI no cal que es canviïn les finestres de tots els habitatges, sinó que pot ser una intervenció realitzada a un nombre d’habitatges concrets. 

  El que no es pot fer és demanar-ho per al programa EDIFICI, per exemple, i després demanar subvenció per la mateixa actuació al programa HABITATGE, ja que s’estaria produint un doble finançament. 

  El primer pas és contactar amb un arquitecte: Demana un arquitecte! /   

 • Sí. El canvi de la instal·lació de calefacció d’un habitatge es pot incloure al programa EDIFICI o HABITATGE, sempre que es doni compliment als requisits energètics exigits en cada programa. Si es decideix subvencionar-lo amb el programa EDIFICI no cal que es canviï la instal·lació de calefacció de tots els habitatges, sinó que pot ser una intervenció realitzada a un nombre d’habitatges concrets. 

  El que no es pot fer és demanar-ho per al programa EDIFICI, per exemple, i després demanar subvenció per la mateixa actuació al programa HABITATGE, ja que s’estaria produint un doble finançament. 

  El primer pas és contactar amb un arquitecte: Demana un arquitecte! /   

 • Sí. El canvi de les instal·lacions tèrmiques d’un habitatge es pot incloure al programa EDIFICI o HABITATGE, sempre que es doni compliment als requisits energètics exigits en cada programa. Si es decideix subvencionar-lo amb el programa EDIFICI no cal que es canviïn les instal·lacions tèrmiques de tots els habitatges, sinó que pot ser una intervenció realitzada a un nombre d’habitatges concrets. 

  El que no es pot fer és demanar-ho per al programa EDIFICI, per exemple, i després demanar subvenció per la mateixa actuació al programa HABITATGE, ja que s’estaria produint un doble finançament. 

  El primer pas és contactar amb un arquitecte: Demana un arquitecte! /   

 • Sí, sempre que les actuacions a realitzar tinguin per objecte la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge i compleixen amb els requisits mínims exigits.  En aquest cas, s’haurà d’aplicar al Programa HABITATGE. 

   

 • Sí, sempre que suposi una ampliació en m2 i no una variació en el nombre d’entitats/immobles. 

 • Sí, sempre i quan formi part de la intervenció global d’un edifici del Programa EDIFICI. Per sí sol no es pot acollir a cap ajut dels fons Next Generation. 

 • Podrà optar a la subvenció del Programa EDIFICI i/o Programa LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT i PROJECTE si el canvi d’ús és parcial i no de tot l’edifici. És a dir, si l’estat inicial de l’edifici (previ al canvi d’ús) compleix el mínim del 50% de superfície construïda sobre rasant com a ús residencial, aleshores podrà optar a la subvenció.  

 • En cas d’edificis protegits arquitectònicament, no s’haurà de donar compliment a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració però s’hauran de complir els valors establerts en les taules 3.1.1.a a 3.1.3.a del CTE DB HE-1 pels elements de l’envolupant sobre els que s’actuï. La reducció ≤ 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable s’haurà de seguir complint. 

  S’haurà d’aportar la documentació corresponent que ho justifiqui.   

 • . Es podria optar al Programa EDIFICI i/o Programa LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT i PROJECTE sempre que es doni compliment als requisits energètics exigits (reducció d’almenys el 30% de consum d’energia primària no renovable i reducció d’almenys el 25% o 35%, segons zona climàtica, de demanda anual de calefacció i refrigeració). No seria el cas per al Programa HABITATGE, ja que exigeix que sigui la residència habitual i permanent.