Generals

Dependrà d’on estigui ubicat l’edifici o habitatge en qüestió: 

 • Barcelona ciutat: convocatòria del Consorci de l’Habitatge de Barcelona (CHB) 
 • Àrea Metropolitana de Barcelona: convocatòria del Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) 
 • Resta de Catalunya: convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) 

La data varia en funció de la ubicació de l’edifici o habitatge en qüestió: 

 • A Barcelona ciutat: les convocatòries són anuals i la del 2022-2023 es pot sol·licitar fins al 30 de juny de 2023. 
 • A l’Àrea Metropolitana de Barcelona: es fa una única convocatòria i es pot fer la sol·licitud fins al 30 de juny de 2026 o exhauriment dels fons. 
 • A la resta de Catalunya: les convocatòries són anuals i la del 2022 es pot sol·licitar fins al 31 de desembre o exhauriment dels fons 

En tots els casos les obres han d’estar acabades abans del 30 de juny del 2026. 

Sí. L’arquitecte és qui realitza el Certificat energètic, la ITE, el projecte tècnic i la tramitació de l’ajut i de l’Informe d’avaluació i idoneïtat tècnica.  
 
Demana un arquitecte

Sí. Tant els honoraris de l’arquitecte com els honoraris de la gestió de sol·licitud de l’ajut entren dins de les despeses subvencionables. 

Al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya posa a la teva disposició les dades de contacte dels més de 10.000 arquitectes col·legiats. 

Demana un arquitecte!

No és obligatori retirar l’amiant de tot l’edifici, només el que es trobi en l’àmbit d’actuació de la rehabilitació. 

Tot i així, si hi ha amiant en una zona de l’edifici fora de l’actuació de rehabilitació, es pot retirar i aprofitar els ajuts, ja que hi ha una quantitat exclusiva per a la retirada de l’amiant que se suma al total de la subvenció. 

Sí, però sempre que no es produeixi un doble finançament del mateix cost o actuació i quan la regulació de les altres ajudes ho permetin. 

Depenent de si l’actuació és a l’habitatge o a tot l’edifici, i també en funció de la seva ubicació, els terminis varien lleugerament: 

 • A Barcelona ciutat 
 • Programa 3 – EDIFICI: 18 mesos des de la data de concessió de l’ajut
  Prorrogable 24 mesos per a actuacions de ≥40 habitatges. 
 • Programa 4 – HABITATGE: 12 mesos des de la concessió de l’ajut 

 

 • A l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 • Programa B – EDIFICI: 26 mesos des de la data de concessió de l’ajuda 
  Prorrogable 28 mesos per a actuacions de ≥ 40 habitatges) 
 • Programa C – HABITATGE: 12 mesos des de la data de concessió de l’ajut 

 

 • A la resta de Catalunya:  
 • Programa 3 – EDIFICI: 18 mesos des de la data de concessió de l’ajuda. Prorrogable a 24 mesos per actuacions de ≥ 40 habitatges. 
 • Programa HABITATGE (4)  – 12 mesos des de la data de concessió de l’ajuda. 

En tots els casos les obres han d’estar acabades abans del 30 de juny del 2026.

Per a cada una de les convocatòries, hi ha informació específica sobre el procés de sol·licitud i l’enllaç per inciar el tràmit. 

 1. A Barcelona ciutat 
  • Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.
  • Programa 4 d’ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica en habitatges.
  • Programa 5 d’ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació
 2. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 3. A la resta de Catalunya:

Es pot fer telemàticament a través de formularis en línia del Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Cada progtrama té el seu formulari propi. 

Subvenció i finançament

Es poden acollir a les subencions aquelles actuacions de rehabilitació en edificis residencials, tant si són unifamiliars o  plurifamiliars, o habitatges dins d’edificis plurifamiliars sempre que les actuacions que es duguin a terme millorin l’eficiència energètica segons els requisits exigits. 

És a dir, que no només són subvencionables les actuacions de millora energètica, sinó també qualsevol tipus d’actuació com pot ser d’accessibilitat (p.e. col·locar un ascensor), de manteniment i conservació, de seguretat d’utilització, de millores estructurals i funcionals, d’instal·lacions, de salut i de digitalització, etc., sempre que es compleixin els requisits energètics exigits. 

Sí, sempre i quan l’inici de les obres sigui posterior a l’1 de febrer de 2020.

Les actuacions que no es poden subvencionar són: 

 • Canvis d’ús de tot l’edifici o enderroc de tot l’edifici existent mantenint només la façana. 
 • Actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil. 

 • Programa EDIFICI
  Pel que fa als edificis plurifamiliars no hi ha cap impediment per demanar l’ajut si els habitatges es troben llogats (qualsevol tipus de lloguer: temporals, habituals o ús turístic)En edificis unifamiliars, en canvi, queden exclosos els habitatges que s’utilitzen per a l’obtenció de rendiments d’activitats econòmiques regulades per la normativa sectorial aplicable d’us turístic, segons l’article 3.l) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, pel dret a l’habitatge.  

En aquest sentit, la sol·licitud de subvenció per a qualsevol edifici unifamiliar comporta la renúncia expressa d’efectuar activitats econòmiques per un període de deu anys des de la data de concessió de la subvenció i, en cas d’incompliment, serà procedent la seva revocació amb el reintegrament de la subvenció abonada més els interessos legals meritats. 

 

 • Programa HABITATGE
  És requisit indispensable que l’habitatge sigui residencia habitual i permanent, i es requerirà la presentació del volant d’empadronament. Per tant, hi haurà de residir o bé el propietari o un arrendatari amb contracte habitual. 

 

 • Programa LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT I PROJECTE
  No hi ha cap inconvenient per demanar l’ajut en el cas d’habitatges llogats. 

 • Programa EDIFICI
  Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis plurifamiliars o unifamiliars

  Agència de l’Habitatge de Catalunya_Programa 3FAQ - Preguntes Freqüents 1

  Consorci Metropolità de l’Habitatge_Programa BFAQ - Preguntes Freqüents 2

Consorci de l’Habitatge de Barcelona_Programa 3

FAQ - Preguntes Freqüents 3

 • Programa HABITATGE
  Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars. (Programa 4 AHC i CHB, Programa C CMH)

FAQ - Preguntes Freqüents 4

 • Programa LLIBRE EDIFICI EXISTENT i PROJECTE
  Ajuts a l’elaboració del llibre existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. (plurifamiliars o unifamiliars) (Programa 5 AHC i CHB, Programa D CMH). Increment de l’ajut ITE només aplicable a la convocatòria del CMH

FAQ - Preguntes Freqüents 5

Seran subvencionables els costos de gestió inherents al desenvolupament de les actuacions i les despeses associades (despeses generals i benefici industrial), els honoraris dels professionals intervinents en la gestió i desenvolupament de les actuacions, el cost de la redacció de projectes, informe tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin degudament justificats i amb el límit que correspongui per la quantia dels ajuts.  

No es consideraran costos subvencionables els corresponents a les llicències d’obra, taxes, impostos o tributs. 

L’IVA podrà ser considerat elegible quan no pugui ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.  

Els beneficiaris són els propietaris dels habitatges en totes les seves formes jurídiques (propietaris d’immobles, persones físiques o jurídiques, usufructuaris, comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris, societats cooperatives, administracions públiques, entitats de dret públic, empreses públiques i societats mercantils participades). 

Excepcionalment també podran ser beneficiaris els arrendataris, sota condició de fer-se càrrec del cost de les obres i haver arribat a un acord amb el propietari. 

Sí. Dins el programa EDIFICIS poden sol·licitar una subvenció individual -addicional a la sol·licitada per la junta de propietaris- que pot arribar al 100% quan s’identifiquin situacions de vulnerabilitat econòmica en algun dels propietaris o usufructuaris dels habitatges inclosos als edificis objecte de rehabilitació.  

Aquesta condició s’haurà de sol·licitar junt amb la documentació acreditativa del nivell de vulnerabilitat segons el límit màxim d’ingressos segons estableix la convocatòria corresponent. 

Aquests ajuts es cobren al final de les actuacions. Si bé, s’ha arribat a un acord amb les entitats financeres per tal que aquestes financin el 100% de l’obra i les actuacions previ a començar-les per tal que els propietaris no hagi de fer cap avançament de diners.

Podeu revisar les condicions d’aquests préstecs a l’apartat Finançament

Sí. S’ha fet un conveni específic en el mar dels fons “Next Generation” per a facilitar l’accés al crèdit a les comunitats de propietaris o als mateixos propietaris per a rehabilitació. Pot consultar les entitats financeres que s’ha adscrit en aquest conveni i les condicions dels préstecs que ofereixen en aquest apartat.

En el marc dels fons “Next Generation” s’han decretat uns beneficis fiscals per aquells que sol·licitin aquests ajuts de rehabilitació:
– IVA reduït del 10%
– l’import de les ajudes rebudes queden exemptes de tributar en l’IRPF.
– Desgravacions fiscals en els propers exercicis de la renta del cost assumit pel propietari:

 1. Ajuts programa EDIFICI: 60% de deducció
 2. Ajuts programa HABITATGE: 20% de deducció per reducció de demanda de calefacció i refrigeració, o 40% de deducció per millora del consum d’energia primària no renovable.

En la següent imatge es mostra un exemple elaborat per el CSCAE (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España) explicant l’estalvi econòmic assolit amb les ajudes i deduccions. Aquest cas fa referència a un propietari d’una Comunitat de Propietaris la qual vol realitzar una obra global de rehabilitació de l’edifici:

FAQ - Preguntes Freqüents 6

Tramitació

El primer pas és contactar amb un arquitecte perquè assessori de les millores energètiques aplicables a l’edifici o l’habitatge i us ajudi en el procés de sol·licitud de l’ajut.  

Demana un arquitecte! [ENLLAÇ /formulari-arquitectes/] 

No és obligatori disposar d’un administrador de finques.
Això no obstant, en el Programa EDIFICI, part del tràmit s’ha de realitzar a través del Col·legi d’Administradors de Finques de Catalunya. En cas de no tenir administrador de finques, aquest pas de la sol·licitud el pot realitzar qualsevol representant.   

 

Lloc web: https://otrc.consellcaf.cat  

Contacte: https://otrc.consellcaf.cat/contact.asp  

Telèfon: +34 93 451 02 02

L’agent o gestor rehabilitador és la persona que pot actuar en representació de la propietat per a la sol·licitud dels ajuts. La seva actuació requereix d’un acord previ amb la propietat o comunitat de propietaris.  

En cas de disposar ja d’un representant, no cal la figura del gestor o agent de la rehabilitació. 

No. Els costos derivats de la gestió de les Oficines Tècniques de Rehabilitació ja estan assumits, mitjançant conveni, per la Generalitat de Catalunya. 

Serà obligatori retirar-los si és requeriment per part de l’Ajuntament per a l’obtenció de la llicència d’obres o autorització. L’organisme responsable de la concessió de la llicència vetllarà per el compliment de la normativa urbanística vigent. 

Els 3 programes d’ajut són compatibles entre sí, tot i que un mateix cost/actuació no es pot subvencionar dues vegades, és a dir, que si se sol·licita subveció dins un programa no es pot incloure el mateix cost/actuació en un altre programa. 

Així, per exemple, en cas de sol·licitar subvenció en el Programa Llibre de l’Edifici Existent i Projecte i després sol·licitar en el Programa Edifici, la quantia obtinguda al primer es descomptarà de la quantia a determinar en el segon. 

Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i Certificat d’Eficiència Energètica (CEE)

Si l’edifici ha sofert canvis substancials (canvi de núm. d’entitats, ampliacions, canvis d’ús…) o s’han reparat les deficiències detectades, aleshores s’hauria de tornar a fer. És el document de partida i on es reflecteix l’estat inicial de l’edifici.  

Tipus d'actuacions

Sí. El canvi de finestres d’un habitatge es pot incloure al programa EDIFICI o HABITATGE, sempre que es doni compliment als requisits energètics exigits en cada programa. Si es decideix subvencionar-lo amb el programa EDIFICI no cal que es canviïn les finestres de tots els habitatges, sinó que pot ser una intervenció realitzada a un nombre d’habitatges concrets. 

El que no es pot fer és demanar-ho per al programa EDIFICI, per exemple, i després demanar subvenció per la mateixa actuació al programa HABITATGE, ja que s’estaria produint un doble finançament. 

El primer pas és contactar amb un arquitecte: Demana un arquitecte! /  

Sí. El canvi de la instal·lació de calefacció d’un habitatge es pot incloure al programa EDIFICI o HABITATGE, sempre que es doni compliment als requisits energètics exigits en cada programa. Si es decideix subvencionar-lo amb el programa EDIFICI no cal que es canviï la instal·lació de calefacció de tots els habitatges, sinó que pot ser una intervenció realitzada a un nombre d’habitatges concrets. 

El que no es pot fer és demanar-ho per al programa EDIFICI, per exemple, i després demanar subvenció per la mateixa actuació al programa HABITATGE, ja que s’estaria produint un doble finançament. 

El primer pas és contactar amb un arquitecte: Demana un arquitecte! /   

Sí. El canvi de les instal·lacions tèrmiques d’un habitatge es pot incloure al programa EDIFICI o HABITATGE, sempre que es doni compliment als requisits energètics exigits en cada programa. Si es decideix subvencionar-lo amb el programa EDIFICI no cal que es canviïn les instal·lacions tèrmiques de tots els habitatges, sinó que pot ser una intervenció realitzada a un nombre d’habitatges concrets. 

El que no es pot fer és demanar-ho per al programa EDIFICI, per exemple, i després demanar subvenció per la mateixa actuació al programa HABITATGE, ja que s’estaria produint un doble finançament. 

El primer pas és contactar amb un arquitecte: Demana un arquitecte! /   

Sí, sempre que les actuacions a realitzar tinguin per objecte la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge i compleixen amb els requisits mínims exigits.  En aquest cas, s’haurà d’aplicar al Programa HABITATGE. 

Sí, sempre que suposi una ampliació en m2 i no una variació en el nombre d’entitats/immobles. 

Sí, sempre i quan formi part de la intervenció global d’un edifici del Programa EDIFICI. Per sí sol no es pot acollir a cap ajut dels fons Next Generation. 

Podrà optar a la subvenció del Programa EDIFICI i/o Programa LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT i PROJECTE si el canvi d’ús és parcial i no de tot l’edifici. És a dir, si l’estat inicial de l’edifici (previ al canvi d’ús) compleix el mínim del 50% de superfície construïda sobre rasant com a ús residencial, aleshores podrà optar a la subvenció.  

En cas d’edificis protegits arquitectònicament, no s’haurà de donar compliment a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració però s’hauran de complir els valors establerts en les taules 3.1.1.a a 3.1.3.a del CTE DB HE-1 pels elements de l’envolupant sobre els que s’actuï. La reducció ≤ 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable s’haurà de seguir complint. 

S’haurà d’aportar la documentació corresponent que ho justifiqui.   

. Es podria optar al Programa EDIFICI i/o Programa LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT i PROJECTE sempre que es doni compliment als requisits energètics exigits (reducció d’almenys el 30% de consum d’energia primària no renovable i reducció d’almenys el 25% o 35%, segons zona climàtica, de demanda anual de calefacció i refrigeració). No seria el cas per al Programa HABITATGE, ja que exigeix que sigui la residència habitual i permanent.