El Programa 4 s’adreça a les persones propietàries, llogateres o usufructuàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Requeriments:
Els habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars, han de constituir el domicili habitual i permanent de les persones propietàries, llogateres o usufructuàries, i hauran de disposar de Certificat d’Eficiència Energètica.

L’actuació com a mínim ha de resoldre un dels tres punts: reducció d’un 30% o més en el consum d’energia primària no renovable, reducció de la demanda energètica anual de calefacció i refrigeració d’un 7% i/o adequació als valors límits de transmitància tèrmic i permeabilitat a l’aire d’elements de l’envolupant tèrmica.

Quantia:
La quantia de la subvenció és d’un 40% amb un topall de 3.000€ . A més, es poden incloure dins del pressupost protegible els honoraris professionals, informes tècnics i certificats necessaris.

Termini:
En el cas de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la presentació de sol·licituds s’inicia el 7 de juny de 2022 i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.
En el cas del Consorci Metropolità de l’Habitatge, la presentació s’inicia el 2 de maig de 2022 i finalitzarà el 30 de juny de 2026.

Més informació:
Consulta les pàgines de la Generalitat de Catalunya i del Consorci Metropolità per conèixer els detalls del Programa 4. També hi trobaràs l’accés al tràmit de sol·licitud corresponent.

Per a més informació, pots consultar el text de la Convocatòria dels Programes 3, 4 i 5, publicada al DOGC del 28 de març de 2022 (R. DSO/825/2022), i el Reial Decret 853/2021, publicat al BOE del 6 d’octubre de 2021.